member

Takuto(Vo)

Yuma(Vo)

Jun(Gt)

Yoshio(Ba)

Akachi(Dr)